Årsmøtereferat 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET 21. MAI 2011

Møtested: Klubbhuset til Berger Idrettslag, Berger
Saksliste
1. Konstituering
Formann Frank Flåm ønsket velkommen til nye og gamle hytteeiere, i alt 36 representanter. Det var ingen innvendinger til sakslisten.
2. Årsberetning
Det var ingen kommentarer til årsberetningen for 2010.
Tatt til informasjon med klappsalver. Kopi vedlagt.
3. Regnskap
For 2010 har styret valgt å ha to regnskap, ett for drift og ett for V/A-anlegget.
Begge ble gjennomgått og godkjent. Kopi vedlagt.
4. Referat fra Vannkomiteen
Referatet ble tatt til informasjon med klappsalver.
5. Prosjekt V/A-anlegg
Det viser seg at våre grunneiere ønsker en avgift fra hytteeierne for kommende anlegg, men dette vil prosjektgruppa ta opp til diskusjon. De har kontaktet advokat for å komme frem til en tilfredsstillende løsning for Baskomti. Ellers står saken stille. Kostnadsoverslag ble etterlyst, og prosjektgruppa vil komme tilbake med info på et senere tidspunkt. Fordelingsnøkkel pr hytte er ikke avklart enda. Flere fellesmøter vil bli holdt utover året.
En stor takk ble gitt til prosjektgruppa for engasjementet.
6. Kontingent
Kontingenten på kr. 500,- pr. år holdes uforandret. Økonomien er god.
Det var ingen motsigelser til forslaget!.
7. Valg
Ann og Roger Meltoft trer ut av styret og ble takket for sin iherdige innsats i flere år.
Bjørn Erik Christiansen ble valgt til nytt styremedlem.
Lena Gran ble valgt til ny sekretær/kasserer.
Styret vil konstituere seg på førstkommende styremøte.
En takk til de som meldte seg til verv!
Innkomne forslag
På grunn av klager fra hytteeier og nærliggende nabo om vannsig i Brattbakken vil formannen sende henvendelse til grunneier Christian Bøhmer om utbedring eller sikring/stenging av brønnhusene i bakken.
Svelvik Kommune har sendt brev om nye veiadresser for området. Det viser seg at hver hytteeier er ansvarlig for å endre eget nummerskilt på hytta, og de gamle skiltene må fjernes.
Styret vil innhente tilbud på nye skilt når oversikten for nye adresser/hyttenr foreligger.
Eventuelt
Oversikt over styre og vannkomité for 2011 vil bli satt opp på tavlen ved parkeringsplassen snarest mulig.

Ellers ingen forslag.

Styret ønsker alle en riktig god hyttesommer !!

31. mai 2011
Ann Meltoft Frank Flåm

Vedlegg:
Kopi av regnskap 2010
Kopi av regnskap VA prosj. 2011

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *